SVK Břeclav > O klubu > Stanovy

Stanovy

Preambule

Stanovy vymezují a upravují konkrétní právní a organizační otázky spojené s existencí spolku jako samosprávného a dobrovolného svazku členů, zejména upravují podmínky pro vznik a trvání členství, majetkové poměry, zásady pro hospodaření, vymezují orgány a jejich působnost, upravují pravidla o volbě členů do orgánů a ustanovování do funkcí, důvody a podmínky zrušení spolku.

Slovácký veslařský klub je právním nástupce Slováckého veslařského klubu v Břeclavi a navazuje na jeho tradice založené v roce 1924.

Název a sídlo

Název: Slovácký veslařský klub, spolek
Sídlo: Haškova 3376/34, 690 02 Břeclav
(dále jako „klub“ nebo „SVK“)

Statut a poslání

 1. SVK je spolek založený v souladu se zákonem š. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů se společným zájmem.
 2. Posláním SVK je příprava, výchova a rozvoj mládeže i dospělých ve veslařském sportovním odvětví a všestranná podpora klubové činnost svých členů.

Cíl činnosti a účel klubu

 1. Plní poslání SVK.
 2. Spolupracuje se státními orgány a jinými organizacemi.
 3. Vytváří ekonomickou a materiální základnu pro činnost klubu.
 4. V zájmu všech členů zabezpečuje plnění jejich společenských potřeb a úkolů souvisejících s činností klubu.
 5. Podle potřeb provozuje vedlejší hospodářskou činnost v souladu s obecně závaznými předpisy.

Symboly klubu

 1. Symboly klubu jsou znak, vlajka a klubové barvy. Jsou rekonstruovány z dostupných historických podkladů.
 2. Znak klubu: Znak má tvar štítu s vykrojením pro dřevec. Barva štítu je zlatá, šikmo přes štít je položena modrobílá stuha. Uprostřed na stuze je umístěn historický znak města a na stuze pod ním je vodorovně bílou barvou letopočet založení klubu „1924“. V horním zlatém poli je rovnoběžně se stuhou umístěn modrý nápis „S.V.K.“, v dolním zlatém poli je rovnoběžně se stuhou umístěn modrý nápis „BŘECLAV“.
 3. Vlajka klubu: Tvar vlajky je obdélníkový, tvoří ji dva stejné vodorovné pruhy, v dolní polovině je pruh modrý, v horní polovině je pruh bílý. V levé části vlajky je umístěn znak klubu.
 4. Klubové barvy: modrá, bílá a zlatá.

Členství a jeho druhy

 1. Členem mohou být fyzické osoby starší 6 let.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výbor, a to na základě podepsané písemné přihlášky, u nezletilých osob podepsané zákonným zástupce. Touto přihláškou člen projevuje svou vůli být členem klubu.
 3. Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena. O rozhodnutí výboru bude žadatel informován.
 4. Druhy členství:
  • člen bez hlasovacího práva
  • člen s hlasovacím právem; stává se jím člen bez hlasovacího práva po dosažení věku 18 let a jehož poslední členství trvá nepřetržitě alespoň 2 roky.
 5. Členství zaniká:
  • vystoupením člena písemným oznámením výboru
  • úmrtím člena
  • vyloučením člena
  • nezaplacením prvního členského příspěvky po přijetí za člena do 30 dnů po rozhodnutí výboru o přijetí za člena klubu
  • nezaplacením členského příspěvku nejpozději do 30. 6 za daný kalendářní rok; pokud výbor v jednotlivých případech nerozhodne jinak, a to prokazatelně a písemně.
  • zánikem SVK
 6. Valná hromada má právo přijmout za čestného člena SVK osobu, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj veslařského sportu a rozvoj klubu. Čestní členové se mohou účastnit jednání valné hromady a mají hlas poradní. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  • využívat veškeré zařízení ve vlastnictví klubu dle pravidel určených výborem
  • účastnit se činnosti klubu
  • účastnit se zasedání valné hromady
  • obracet se na orgány SVK s podněty a stížnostmi, žádat o jejich vyjádření atd.,
  • kdykoliv z klubu vystoupit
 2. Člen má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy klubu
  • šetřit, chránit a zvelebovat majetek SVK
  • řídit se usneseními, pravidly a doporučeními schválenými valnou hromadou a výborem
  • dodržovat zásady sportovní a mravní etiky
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech SVK
  • platit členské příspěvky řádně a včas, tj. do 30.6 za daný kalendářní rok
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu
  • aktualizovat údaje v seznamu členů klubu, zejména jméno a příjmení, bydliště, kontaktní údaj
 3. Člen s hlasovacím právem má právo volit orgány SVK a být volen do orgánů SVK.
 4. Klub vede seznam svých členů, za jehož aktuální stav odpovídá výbor. Výbor na žádost člena mu zpřístupní seznam členů, včetně vyhotovení potvrzení o členství s výpisem ze seznamu členů. Seznam může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů.
 5. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o jeho přezkoumala valná hromada. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

Orgány SVK

Orgány klubu jsou:

 1. Valná hromada
 2. Výbor
 3. Předseda
 4. Hospodář
 5. Kontrolní komise

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové klubu s hlasovacím právem.
 3. Valnou hromadu svolává předseda na základě rozhodnutí výboru, nejméně však jedenkrát ročně, a to obeslání všech členů nejpozději 14 dní před datem konání. Obeslání může mít formu písemnou nebo elektronickou. Pokud předseda nesvolá valnou hromadu ani do 30 dnů po stanoveném termínu, výbor určí náhradní termín a zmocněnce, který svolá valnou hromadu, a to v termínu stanoveném výborem klubu.
 4. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také vždy, když o to výbor písemně požádá nejméně polovina členů s hlasovacím právem; nestane-li se tak do 30 dnů od podání žádosti, svolá valnou hromadu zmocněnec zvolený výborem; nestane-li se tak do 60 dnů od podání žádosti, svolá valnou hromadu zmocněnec zvolený většinou žadatelů o svolání valné hromady.
 5. Valná hromada zejména:
  • schvaluje stanovy, jejich doplňky a změny
  • schvaluje výroční zprávu klubu
  • schvaluje roční uzávěrku klubu z předchozího období
  • schvaluje rozpočet klubu
  • volá a odvolává orgány SVK, a to na čtyřleté volební období
  • volí a odvolává předsedu
  • volí a odvolává hospodáře
  • volí a odvolává ostatní členy výboru
  • volí a odvolává členy kontrolní komise
  • rozhoduje o počtu členů výboru a o počtu členů kontrolní komise
  • rozhoduje o vstupu SVK do jiných organizací
  • plní úkolu odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru
  • rozhoduje o dobrovolném zrušení SVK
  • rozhoduje o sloučení s jiným spolkem (klubem), vč. způsobu sloučení
  • rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání a rozdělení majetku
  • rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se SVK a jeho činnosti, pokud tak stanové zákon, stanovy, popř. pokud si rozhodování o některé věci vyhradila
 6. Valná hromada rozhoduje formou usnesení a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se v termínu zahájení nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, činí čekací doba pro náhradní termín zahájení valné hromady 1 hodinu. Není-li ani v náhradním termínu zahájení valná hromada usnášeníschopná, určí výbor nový termín pro svolání valné hromady.
 7. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Hlasy všech těchto členů jsou si rovny.
 8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem.
 9. Způsob volny členů orgánů SVK je tajný, způsob ostatního hlasování je aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak.
 10. Rozhodnutí o změně stanov a o nabývání či pozbývání nemovitého majetku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů s hlasovacím právem.
 11. Rozhodnutí o zrušení SVK je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů s hlasovacím právem.
 12. O průběhu každé valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  • datum a místo konání
  • přijatá usnesení
  • výsledky hlasování
  • další významné skutečnosti o průběhu valné hromady, zejména nepřijaté námitky či návrhy členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

Výbor a jeho povinnosti

 1. Výbor je výkonným orgánem klubu, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor řídí činnost klubu v období mezi zasedáními valné hromady.
 3. Výbor má právo vydat organizační pokyny potřebné pro provoz a činnost klubu, např. organizační a jednací řády, provozní řády apod.
 4. Členem výboru se může stát člen s hlasovacím právem.
 5. Výbor má nejméně 5 členů.
 6. Zasedání výboru svolává předseda, a to nejméně 12x ročně.
 7. Výbor zejména:
  • koordinuje a řídí činnost klubu
  • rozhoduje o svolání valné hromady
  • schvaluje aktuální stav počtu členů a vede jejich evidenci
  • schvaluje aktuální stav inventarizace majetku klubu a tento majetek eviduje
  • řeší spory v rámci klubu
  • přijímá členy
  • rozhoduje o vyloučení člena
 8. K zajištění činnosti klubu může výbor zvolit pozici pokladníka a správce, jejich pracovní náplň stanoví výbor.
 9. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
 10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 11. Člen výboru může ze své funkce odstoupit prohlášením doručeným výboru klubu a jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.

Předseda a jeho povinnosti

 1. Předseda je statutárním orgánem.
 2. Předseda je zodpovědný za plnění rozhodnutí výboru a usnesení valné hromady.
 3. Předseda je zodpovědný za to, že klub vede účetnictví.
 4. Předseda svolává zasedání výboru.
 5. Předseda svolává zasedání valné hromady, a to na základě rozhodnutí výboru.
 6. Předseda zajišťuje podklady pro jednání výboru.
 7. V případě, že předseda neplní nebo nemůže plnit svoji funkce, zplnomocní výbor výkonem této funkce jiného člena výboru, a to dočasně a na dobu nezbytně nutnou, a bezodkladně rozhodne o svolání mimořádné valné hromady.

Hospodář a jeho povinnosti

 1. Hospodář zajišťuje řádné vedení účetnictví a evidenci majetku včetně procesu získávání dotací.
 2. Hospodář připravuje a předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a rozpočet.
 3. Hospodář vede a kontroluje práci pokladníka, je-li tato funkce zřízena.

Kontrolní komise a její povinnosti

 1. Kontrolní komise má minimálně tři členy z řad členů klubu s právem hlasovacím.
 2. Členem kontrolní komise nesmí být člen výboru.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu se stanovami a právním předpisy.
 4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu klubu a výbor klubu.
 5. Kontrolní komise slouží jako odvolací orgán pro stížnosti členů klubu.
 6. Zástupce kontrolní komise se může účastnit zasedání výboru.
 7. Členové kontrolní komise si volí ze svých řad předsedu komise.
 8. Předseda nebo zástupce kontrolní komise podává zprávu o činnosti komise valné hromadě.
 9. Rozhodnutí komise je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 10. Člen komise může ze své funkce odstoupit prohlášením doručeným výboru klubu a jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.

Trenérská činnost

 1. Trenérskou činnost může vykonávat pouze osoba pověřená výborem funkce trenéra klubu.
 2. Trenér klubu musí mít alespoň 18 let.
 3. Trenér klubu musí vlastnit trenérskou licenci nebo prokázat dostatečnou schopnost trenérskou činnost vykonávat.
 4. Trenér klubu naplňuje rozhodnutí výboru, zodpovídá za své svěřence a za vybavení klubu užívané jím a jeho svěřenci.

Zásady hospodaření

 1. SVK hospodaří s movitým, nemovitým, finančním a nehmotným majetkem.
 2. Zdroji příjmů klubu jsou zejména:
  • dary právnických a fyzických osob
  • výnosy majetku
  • členské příspěvky
  • dotace a granty
  • příjmy z pronájmů
  • příjmy z reklamy
  • vedlejší hospodářská činnost
 3. Za hospodaření odpovídá hospodář, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 4. Hospodaření klubu se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Zrušení a zánik klubu

 1. SVK zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku, a to na základě právního jednání:
  • dobrovolným zrušením bez právního nástupce
  • sloučením s jiným spolkem
  • při přeměně spolky fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
  • zrušením podle jiného právního předpisu
 2. Po zrušení klubu se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce. O způsobu majetkového vypořádání při zániku klubu rozhodne valná hromada.
 3. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušeného spolku, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace, podle zákona.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
 2. Pokud ve stanovách není uvedeno jinak či nejsou-li vztahy výslovně ve stanovách upraveny, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších právním předpisů platných na území České republiky.
 3. Tyto stanovy nahrazují stanovy klubu schválené valnou hromadou dne 23. 3. 2013.
 4. Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 28. 3. 2015 a jsou závazné pro všechny členy klubu.

Stanovy ke stažení