SVK Břeclav > Veřejná sbírka na osmiveslici

Veřejná sbírka na osmiveslici

Veřejnou sbírku pořádáme na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky sp. zn: S-JMK/103526/2014/OSP vydaným KrÚ JMK dne 8. 9. 2014. Dar můžete zaslat bezhotovostně na speciální účet k tomuto účelu:

  • konto „OSMA“ č. ú. 107–8409750217/0100
  • variabilní symbol: 8
  • text do popisu: jméno, příjmení, bydliště nebo sídlo dárce

Seznam dárců

Dar můžete uhradit také hotově, a to u našeho hospodáře Ing. Luboše Krátkého, tel. 724 190 678, e-mail: lubosskratky@gmail.com. V tomto případě jako doklad o platbě obdržíte příjmový pokladní lístek, na kterém bude výše daru, Vaše jméno, příjmení, adresa; účel veřejná sbírka – OSMA.

Abychom Vám mohli připravit darovací smlouvu, potřebujeme od Vás sdělení údajů nutných pro uzavření darovací smlouvy. Připravili jsme prázdný formulář Vzor darovací smlouvy pro veřejnou sbírku. Darovací smlouvu po doplnění údajů dvakrát vytiskněte, obě kopie podepište a zašlete (nebo jinak doručte) na naši adresu Slovácký veslařský klub, Haškova 3376/34, 690 02 Břeclav. V případě platby hotově je možné darovací smlouvu vyplnit s pomocí hospodáře. Jinou formu uzavření darovací smlouvy prosím konzultujte s hospodářem klubu. Jakmile si ověříme Vaši platbu na našem účtu nebo v pokladně, zašleme Vám smlouvu námi podepsanou zpět v jednom vyhotovení.

Dar si můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru v termínu do 15. února roku, který následuje po roce, kdy byl dar poskytnut, nebo jej dárce uvedl ve svém daňovém přiznání. Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.